Polityka prywatności

Kauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych pacjetów

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – Dz.U.UE.L.2016.119.1 ze zmianami, zwanego dalej rozporządzeniem RODO, informujemy Panią/Pana o zasadach przetwarzania danych osobowych przez Pracownię Rentgenowską – Stodolny – Sp. z o.o.

 1. Nazwa i dane adresowe administratora: PRACOWNIA RENTGENOWSKA – STODOLNY Sp. z o.o. ul. ks. bp. Grzegorza z Sanoka 17, Szczecin
  e- mail: rentgen@rtg.szczecin.pl
 2. Cel przetwarzania danych osobowych: Dane osobowe Pani/Pana będą przetwarzane w celu świadczenia przez Administratora usług medycznych oraz prowadzenia wymaganej przepisami prawa dokumentacji medycznej.
 3. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:
  1. art. 6 ust. 1 lit c oraz art. 9 ust. 2 lit. h rozporządzenia RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz przetwarzanie jest niezbędne do celów profilaktyki zdrowotnej, diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej.
  2. ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,
  3. ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.
 4. Informacje o odbiorcach danych osobowych lub o kategoriach odbiorców: Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie:
  1. podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa,
  2. podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).
 5. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane lub kryteria ustalania tego okresu: Dane osobowe zawarte w dokumentacji medycznej będą przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
 6. Obowiązek podania danych: Podanie danych osobowych w zakresie określonym przepisami prawa jest obowiązkowe i niezbędne do wykonania usługi medycznej.
 7. Konsekwencje niepodania danych osobowych administratorowi: Nie podanie danych osobowych może skutkować brakiem możliwości prowadzenia dokumentacji związanej z udzieleniem świadczeń zdrowotnych, co w konsekwencji może prowadzić do nie wykonania usługi medycznej.
 8. Źródło pochodzenia danych osobowych: Dane osobowe pozyskiwane są od pacjenta na potrzeby realizacji usług medycznych.
 9. Pozostałe postanowienia: Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu lub zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. Dane osobowe Pani/Pana nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Pouczenie:

 1. Osoba, której dane dotyczą ma prawo:
  1. żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych,
  2. wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy osoba uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO.
 2. Do kwestii nieuregulowanych w niniejszej klauzuli mają zastosowanie przepisy rozporządzenia RODO.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w ramach systemu monitoringu wizyjnego

Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje w Polsce rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz.U.UE.L.2016.119.1 ze zmianami – zwane dalej rozporządzeniem „RODO”. Zgodnie z art. 13 rozporządzenia RODO – informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych pozyskanych z systemu monitoringu wizyjnego jest:
  PRACOWNIA RENTGENOWSKA – STODOLNY Sp. z o.o.
  ul. ks. bp. Grzegorza z Sanoka 17, 71-278 Szczecin
  e- mail: rentgen@rtg.szczecin.pl
 2. Obraz pochodzący z monitoringu wizyjnego jest przechowywany przez okres około 30 dni od dnia jego pierwszego zarejestrowania na elektronicznym nośniku informacji, a następnie jest nadpisywany. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, wskazany powyżej termin ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
 3. Monitoringiem wizyjnym objęte są budynki Pracowni Rentgenowskiej – Stodolny Sp. z o.o. Monitoring wizyjny obejmuje: korytarze, pomieszczenia ogólnodostępne oraz teren bezpośrednio przyległy do budynków.
 4. Budynek objęty monitoringiem wizyjnym oznaczony jest tabliczkami z piktogramem kamery wizyjnej.
 5. Przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, tj. zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów, pracowników, innych osób oraz ochrona mienia (art. 6 ust. 1 lit. f – rozporządzenia RODO w związku z art. 23a ust 1 pkt 1 ustawy o działalności leczniczej oraz art. 222 ustawy z dnia 22 czerwca 1974 r. – Kodek pracy). Nagrania obrazu z monitoringu administrator przetwarza wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane.
 6. Dane osobowe pochodzące z monitoringu wizyjnego mogą być przekazywane uprawnionym organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd).
 7. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej oraz nie będą podlegały profilowaniu lub zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
 8. Osoba, której dane dotyczą ma prawo:
  1. żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych,
  2. wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy osoba uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia RODO.
 9. Do kwestii nieuregulowanych w niniejszej informacji mają zastosowanie przepisy rozporządzenia RODO.